Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Oppilas

–       pyrkii kuuntelemaan eri näkökulmia ja ilmaisemaan rakentavasti omia näkemyksiään yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa

–       osaa kuvailla kodin arkirutiineita

–      antaa esimerkkejä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksienperinteistä sekä pohtia niiden vaikutusta arjen rutiineihin

–       osaa työskennellä yksin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen

–       osaa selittää, mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä pääsee sopimukseen ajankäytöstä ja työtehtävien jakamisesta osallistumalla päätöksentekoon

–       osaa neuvotella ja joustaa

Käytännöntaidot

Oppilas

–       toimii tavoitteellisesti ja arvioi itseään

–       osaa muodostaa totuudenmukaisen kuvan osaamisestaan

–       osaa käyttää tavallisimpia työmenetelmiä

–       ymmärtää toimintansa merkityksen taloudellisuuden, kestävyyden ja terveellisyyden kannalta

–       työskentelee annettujen ohjeiden mukaisesti

Tiedonhallintataidot

Oppilas

–       osaa etsiä tietoa ohjatusti ja ajoittain tulkita löytämäänsä tietoa

–       lukee ja noudattaa toimintaohjeita ohjatusti

–       nimeää yksittäiseen sisältöalueisiin liittyviä kotitalouden merkkejä ja symboleja

–       käyttää kotitalouden käsitteitä ja osallistuu omalla työpanoksellaan monialaiseen oppimiskokonaisuuteen oivaltaen kotitalouden yhteyden muihin oppiaineisiin

–       osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia elämässä

–       osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa osaa työskennellä yksin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen